Publications for Kangkook Jee

  • High Fidelity Data Reduction for Big Data Security Dependency Analyses

    The 23rd ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS 2016)
    pp. 504-516, 2016

    Zhang Xu, Zhenyu Wu, Zhichun Li, Xusheng Xiao, Kangkook Jee, Junghwan Rhee, Fengyuan Xu, Haining Wang, Guofei Jiang
    10/28/2016