People

Researchers


Manmohan Chandraker
Department Head


Masoud Faraki
Researcher


Sparsh Garg
Associate Researcher


Vijay Kumar B G
Researcher


Buyu Liu
Researcher


Adarsh Modh
Associate Researcher


Sriram N N
Research Scholar


Francesco Pittaluga
Researcher


Samuel Schulter
Senior Researcher


Yumin Suh
Researcher


Xiang Yu
Senior Researcher


Turgun Yusufu
Senior Associate Researcher


Bingbing Zhuang
Postdoctoral Scientist

Admin

Nicole Pizaro Amaya

Alumni

Kai Yu - Founder Baidu IDL → CEO Horizon Robotics
Yuanqing Lin - Director Baidu IDL → CEO Aibee
Chang Huang - Principal Scientist at Baidu → VP at Horizon Robotics
Ming Yang - Researcher at FAIR → VP at Horizon Robotics
Wongun Choi - Lead architect at iSee.ai → VP at Aibee
Xiaoyu Wang - Computer Vision Chair at Snap Research → Chief Scientist at Intellifusion and Guest Faculty at Shenzhen University
Tianbao Yang - Faculty at University of Iowa

Interns (2020)

Xiangyu Chen - Cornell University
Weijian Deng - Australian National University
Donghyun Kim - Boston University
Dongwan Kim - Seoul National University
Uday Kusupati - The University of Texas at Austin
Chang Lui - Northeastern University
Zaid Tasneem - Rice University
Yuqing Zhu - University of California, Santa Barbara

Interns (2019)

Jinwoo Choi - Virginia Tech
Ziyu Jiang - Texas A&M
Sujoy Paul - University of California Riverside
Arun Roy Chowdhury - University of Massachusetts
Yichun Shi - Michigan State
Lokender Tiwari - Indian Institute of Technology Delhi
Junru Wu - Texas A&M
Xiangyun Zhao - Northwestern University
Yuliang Zou - Virginia Tech

Interns (2018)

Feng-Ju Chang - University of Southern California
Jinwoo Choi - Virginia Tech
Shuyang Dai - Duke University
Rameswar Panda - University of California Riverside
Nataniel Ruiz - Georgia Tech
Jong-Chyi Su - University of Massachusetts
Ziyan Wang - Carnegie Mellon University
Bingbing Zhuang - National University of Singapore

Interns (2017)

Guobin Chen - University of Missouri
HyoJin Kim - University of North Carolina
Anqi Liu - University of Illinois
Nicholas Rhinehart - Carnegie Mellon University
Luan Tran - Michigan State
Tuan Hung Vu - INRIA
Xi Yin - Michigan State
Menghua Zhai - University of Kentucky
Hao Zhou - University of Maryland

Interns (2016)

Guobin Chen, University of Missouri
Bongsoo (Chris) Choy - Stanford University
Namhoon Lee - Carnegie Mellon
Chi Li - John Hopkins
Xi Peng - Rutgers
Mohammed Saled - University of Maryland
Bharat Singh - University of Maryland
Xiaofan Zhang - University of North Carolina

Interns (2015)

Guobin Chen, University of Missouri
Bongsoo (Chris) Choy - Stanford University
Yin Cui - Cornell University
Angjoo Kim - University of Maryland
Fan Yang - University of Maryland
Yu Xiang - University of Michigan-Ann Arbor

Interns (2014)

Chao-Yeh Chen - University of Texas at Austin
Guobin Chen - University of Missouri
Vikas Dhiman - SUNY at Buffalo
Suyog Jain - University of Texas at Austin
Qi Qian - Michigan State University
Jialei Wang - University of Chicago
Yu Xiang - University of Michigan
Saining Xie - UCSD
Chenliang Xu - SUNY at Buffalo

Interns (2013)

Boqing Gong - USC
Deguang Kong - University of Texas Arlington
Chengjiang Long - Stevens Institute of Technology
Qi Qian - Michigan State University
Olga Russakovsky - Stanford University
Shiyu Song - UCSD
Du Tran - Dartmouth College
Guangnan Ye - Columbia University
Youzhi (Will ) Zou - Stanford University

Interns (2012)

Kevin Lai - University of Washington
Kai-Hsiang Lin - UIUC
Ji Liu - University of Wisconsin–Madison
Mehrdad Mahdavi - Michigan State University
Olga Russakovsky - Stanford University
Shiyu Song - UCSD
Ning Zhou - University of North Carolina at Charlotte

Interns (2011)

Krishnakumar Balasubramanian - Georgia Institute of Technology
Olivier Duchenne - ENS Paris
Yangqing Jia - UC Berkeley
Olga Russakovsky - Stanford University
Shaoting Zhang - Rutgers University
Youzhi (Will) Zou - Stanford University

Interns (2010)

Liangliang Cao - UIUC
Shen Wang - Columbia University
Zhen (James) Xiang - Princeton University
Tianbao Yang - Michigan State University

Visiting PhD Students

Guoben Chen - University of Missouri, 2014-2017
Yu Xiang - University of Michigan, 2014-2015
Qi Qian - Michigan State University, 2013-2014
Olga Russakovsky - Stanford University, 2011-2013