People

Researchers


Manmohan Chandraker
Department Head


Masoud Faraki
Researcher


Sparsh Garg
Associate Researcher


Vijay Kumar B G
Researcher


Buyu Liu
Researcher


Adarsh Modh
Associate Researcher


Ramin Moslemi
Researcher


Sriram N N
Research Scholar


Francesco Pittaluga
Researcher


Samuel Schulter
Senior Researcher


Yumin Suh
Researcher

Yi-Hsuan Tsai
Senior Researcher


Xiang Yu
Senior Researcher


Turgun Yusufu
Senior Associate Researcher


Bingbing Zhuang
Postdoctoral Scientist

Admin

Nicole Pizaro Amaya

Alumni

Kai Yu - Founder Baidu IDL → CEO Horizon Robotics
Yuanqing Lin - Director Baidu IDL → CEO Aibee
Chang Huang - Principal Scientist at Baidu → VP at Horizon Robotics
Ming Yang - Researcher at FAIR → VP at Horizon Robotics
Wongun Choi - Lead architect at iSee.ai → VP at Aibee
Xiaoyu Wang - Computer Vision Chair at Snap Research → Chief Scientist at Intellifusion and Guest Faculty at Shenzhen University
Tianbao Yang - Faculty at University of Iowa

Interns (2020)

Xiangyu Chen - Cornell University
Weijian Deng - Australian National University
Donghyun Kim - Boston University
Dongwan Kim - Seoul National University
Uday Kusupati - The University of Texas at Austin
Chang Lui - Northeastern University
Zaid Tasneem - Rice University
Yuqing Zhu - University of California, Santa Barbara

Interns (2019)

Jinwoo Choi - Virginia Tech
Ziyu Jiang - Texas A&M
Sujoy Paul - University of California Riverside
Arun Roy Chowdhury - University of Massachusetts
Yichun Shi - Michigan State
Lokender Tiwari - Indian Institute of Technology Delhi
Junru Wu - Texas A&M
Xiangyun Zhao - Northwestern University
Yuliang Zou - Virginia Tech

Interns (2018)

Feng-Ju Chang - University of Southern California
Jinwoo Choi - Virginia Tech
Shuyang Dai - Duke University
Rameswar Panda - University of California Riverside
Nataniel Ruiz - Georgia Tech
Jong-Chyi Su - University of Massachusetts
Ziyan Wang - Carnegie Mellon University
Bingbing Zhuang - National University of Singapore

Interns (2017)

Guobin Chen - University of Missouri
HyoJin Kim - University of North Carolina
Anqi Liu - University of Illinois
Nicholas Rhinehart - Carnegie Mellon University
Luan Tran - Michigan State
Tuan Hung Vu - INRIA
Xi Yin - Michigan State
Menghua Zhai - University of Kentucky
Hao Zhou - University of Maryland

Interns (2016)

Guobin Chen, University of Missouri
Bongsoo (Chris) Choy - Stanford University
Namhoon Lee - Carnegie Mellon
Chi Li - John Hopkins
Xi Peng - Rutgers
Mohammed Saled - University of Maryland
Bharat Singh - University of Maryland
Xiaofan Zhang - University of North Carolina

Interns (2015)

Guobin Chen, University of Missouri
Bongsoo (Chris) Choy - Stanford University
Yin Cui - Cornell University
Angjoo Kim - University of Maryland
Fan Yang - University of Maryland
Yu Xiang - University of Michigan-Ann Arbor

Interns (2014)

Chao-Yeh Chen - University of Texas at Austin
Guobin Chen - University of Missouri
Vikas Dhiman - SUNY at Buffalo
Suyog Jain - University of Texas at Austin
Qi Qian - Michigan State University
Jialei Wang - University of Chicago
Yu Xiang - University of Michigan
Saining Xie - UCSD
Chenliang Xu - SUNY at Buffalo

Interns (2013)

Boqing Gong - USC
Deguang Kong - University of Texas Arlington
Chengjiang Long - Stevens Institute of Technology
Qi Qian - Michigan State University
Olga Russakovsky - Stanford University
Shiyu Song - UCSD
Du Tran - Dartmouth College
Guangnan Ye - Columbia University
Youzhi (Will ) Zou - Stanford University

Interns (2012)

Kevin Lai - University of Washington
Kai-Hsiang Lin - UIUC
Ji Liu - University of Wisconsin–Madison
Mehrdad Mahdavi - Michigan State University
Olga Russakovsky - Stanford University
Shiyu Song - UCSD
Ning Zhou - University of North Carolina at Charlotte

Interns (2011)

Krishnakumar Balasubramanian - Georgia Institute of Technology
Olivier Duchenne - ENS Paris
Yangqing Jia - UC Berkeley
Olga Russakovsky - Stanford University
Shaoting Zhang - Rutgers University
Youzhi (Will) Zou - Stanford University

Interns (2010)

Liangliang Cao - UIUC
Shen Wang - Columbia University
Zhen (James) Xiang - Princeton University
Tianbao Yang - Michigan State University

Visiting PhD Students

Guoben Chen - University of Missouri, 2014-2017
Yu Xiang - University of Michigan, 2014-2015
Qi Qian - Michigan State University, 2013-2014
Olga Russakovsky - Stanford University, 2011-2013